ஸ்ரீ தேசிகப் பிரபந்தம்

2 sold in last 8 days
B01744
Rs. 40.00
ஸ்ரீமந்நிகமாந்த மஹாதேசிகன் அருளிச்செய்த தமிழ்ப் பாசுரங்களின் தொகுப்பே இந்த தேசிகப்பிரபந்தம். ஸ்ரீ தேசிகர் பெயரில் அவர் குமாரர் நைநாராச்சியார் இயற்றிய பிள்ளையந்தாதியும் முடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மொத்தம் 405 பாசுரங்களும் 20 பிள்ளையந்தாதியும்…
Rs. 40.00
customers are viewing this product
ஸ்ரீமந்நிகமாந்த மஹாதேசிகன் அருளிச்செய்த தமிழ்ப் பாசுரங்களின் தொகுப்பே இந்த தேசிகப்பிரபந்தம். ஸ்ரீ தேசிகர் பெயரில் அவர் குமாரர் நைநாராச்சியார் இயற்றிய பிள்ளையந்தாதியும் முடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மொத்தம் 405 பாசுரங்களும் 20 பிள்ளையந்தாதியும்…
Have Questions?Ask a question
You have successfully subscribed!